ปรัชญาของโรงเรียน

           “ผู้มีการศึกษาดี  ต้องเลี้ยงตัวเอง  เลี้ยงพ่อแม่   และช่วยเหลือประเทศชาติได้” คุณภาพ
การศึกษาจะเกิดขึ้นได้ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน  เป็นส่วนสำคัญ ที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญาและสังคม สามารถพึ่งตนเอง
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
          โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล เชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยความร่วมมือของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างเพียงพอและสมดุลแล้วนักเรียนที่เข้ามา
ศึกษาในโรงเรียนนี้ทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ (PERFECT LIFE) สามารถใช้พลังความคิด พลังกายและพลังใจ สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไปได้
          เลี้ยงตัวเอง เลี้ยงพ่อแม่ได้ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวรานีกูลแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติกล่าวคือ สู้งาน ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ เป็นตัวของตัวเอง ทำตามคำสั่งได้สำเร็จ และที่สำคัญคือ จะต้องรักบิดา  มารดา  กตัญญูต่อผู้มีพระคุณช่วยเหลือประเทศชาติได้  กล่าวคือ  สามารถเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมได้และปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

 

คำขวัญของโรงเรียน

“รักชาติ มีวินัย สะอาด ขยัน อดทนและกล้าหาญ”

โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล มีอุดมการณ์ ความมุ่งหวังสูงสุดที่จะปลูกฝัง อบรม จัดการเรียนรู้ให้มี ประสบการณ์แก่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผ่านการศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลวรานีกูล จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามปรัชญาของโรงเรียน กล่าวคือ

รักชาติ รักชาติไทย มีความสำนึกหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
มีวินัย รักประชาธิปไตย เคารพระเบียบ กฎกติกา มีความรับผิดชอบ
สะอาด เป็นบุคคลสะอาด รู้จักรักษาความสะอาดให้กับตนเอง ครอบครัว สถาบัน และชุมชน
ขยัน

มีความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ
รักการทำงาน

อดทน อดทน อดกลั้น และอดออม
กล้าหาญ

กล้าที่จะทำดี กล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา กล้าคิด กล้าตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างมีสติ

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สีแดง หมายถึง    ชาติ
สีขาว     หมายถึง    ศาสนา
สีน้ำเงิน หมายถึง    พระมหากษัตริย์
ราชินีผึ้งและผึ้งงาน

หมายถึง    ความเป็นผู้ที่มีวินัย สะอาด ขยัน อดทน                กล้าหาญและสามัคคี

 

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง
สีเขียว

สีเหลือง หมายถึง   แสงแห่งปัญญาส่องทางไปสู่จุดหมาย ส่องใจให้สะอาดหมดจด
สีเขียว หมายถึง   ความเจริญงอกงาม ความงดงามของชีวิตไปสู่อนาคต

 

เพลงมาร์ชวรานีกูล

           เมื่อวัยเยาว์  เราก้าวเดิน    สู่หนทางกว้างไกล   อนาคตใครกำหนดกฎเกณฑ์ทิศทาง   เราคือหวัง สร้างพลังสังคมไทย  ต่างคนมาทุกหนแห่ง   หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียว  เราเรียนรู้  ครูช่วยฝึกอบรม ความดี เกียรติศักดิ์ศรี สู่หนทาง สร้างตนเอง

          เราวรานีกูล   เกียรติคุณ   เกริกไกล  รักชาติ  มีวินัย  อดทน  กล้าหาญ  ชาญฉลาด รักสะอาดกันทุกคน  รับผิดชอบงานของตนและสังคม   สู่ชีวิตวันเริ่มต้น     เมื่อทุกคนก้าวไป

          สร้างความหวังอันยิ่งใหญ่โลกยังท้าทาย สู่จุดหมายปลายทาง สร้างชาติไทย…