ประวัติ  ความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลวรานีกูล


          โรงเรียนวรานีกูล    เดิมชื่อ วิราชินีกูลเนอสเซอรี่  ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๓  หมู่  ๕  ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๔๐  โทรศัพท์  0 – ๕๓๓๒ – ๑๔๒๙  โทรสาร  0 – ๕๓๓๒ – ๒๕๑๒  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๔  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา  มีเนื้อที่  ๓  ไร่  ๓  งาน  ๓๒  ตารางวา   มีนายคนอง  ตนเล็ก เป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่  และนางราตรี  ตนเล็กเป็นผู้จัดการ
          โรงเรียนวรานีกูล  วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็น  “โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล” สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ โดยในปีแรกได้เปิดสอนนักเรียนระดับอนุบาล  ๑ และอนุบาล ๒  มีครูประจำการ ๔  คน และครูพี่เลี้ยง ๕ คน
          พ.ศ. ๒๕๓๒   โรงเรียนได้ขออนุญาตเพิ่มชั้นเรียนอนุบาลปีที่ ๓ อีก ๒ ห้องเรียน  และบรรจุครูเพิ่มอีก ๓ คน รวมมีนักเรียนทั้งหมด ๑๒๖ คน ครู ๗ คน ครูพี่เลี้ยง ๕ คน
          พ.ศ. ๒๕๓๓ โรงเรียนได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลังงบประมาณ ในการก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนและขยายชั้นเรียนใน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ ก่อสร้างอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน ๑๒ ห้องน้ำ งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และมีนักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ จำนวน ๓๑ คน   
           พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อสร้างอาคารชั้นอนุบาลขนาด ๔ ห้องเรียน มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน ๑๘๐ คน นักเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาจำนวน ๓๔๒ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๖๕ คน และมีครูจำนวน ๓๔ คน เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม ๒๕๔๔  คณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ISO ๙๐๐๒  ของบริษัทยูไนเต็ด   รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาประเมินการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน  ผลปรากฏว่าได้รับการรับรอง คุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒  หลังจากนั้น  ๖ เดือนบริษัทยูไนเต็ดรีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาประเมินการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนอีกครั้ง ซึ่งทางโรงเรียนผ่านการประเมิน
และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒  จนถึงปัจจุบัน
          ปีการศึกษา ๒๕๔๕ โรงเรียนได้สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิราลัยโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวชิราลัย” สร้างขึ้นเพื่อตอบรับความต้องการของผู้ปกครอง โดยได้เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน ๑๑๐ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน ๙๙ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๒ คน และมีครูจำนวน ๑๒ คน โดยลดจำนวนนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนวรานีกูลแต่ละปี แต่ไปเพิ่มที่โรงเรียนวชิราลัยแทน
           พ.ศ. ๒๕๕๒โรงเรียนได้ขออนุญาตยุบชั้นเรียนระดับชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๑ - ๖ ไปเรียนที่โรงเรียนวชิราลัยและได้ ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล