ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน

  1. ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
  2. ผู้ปกครองยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าอุปกรณ์ที่ห้องธุรการ โดยแนบหลักฐานฉบับจริงและถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
    •    - สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
    •    - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
    •    - รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. โรงเรียน จัดชั้นเรียนตามอายุ และวุฒิภาวะของนักเรียน ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน (ค่าเทอม) ค่าใช้จ่ายต่างๆในวันมอบตัว และภายในสัปดาห์แรกของ ภาคเรียนต่อไป หรือตามที่โรงเรียนกำหนด

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร(คลิก)<<

คลิกดาวโหลดใบสมัคร