การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จาก สพฐ.เชียงใหม่ เขต 4
ประจำปี 2555