ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวรานีกูลของ สมศ.
ประจำปี 2555
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสมศ.ในครั้งนี้ โรงเรียนของเราได้เกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม